Get Adobe Flash player

Profail

 

WAWASAN AL-NIDAA’
 

A    APAKAH AL-NIDAA’
      Al-Nidaa’ adalah satu pertubuhan gerakan Islam

1.    Al-Nidaa’ sebagai satu pertubuhan
        1.1    Al-Nidaa’ adalah sebuah organisasi atau satu perkumpulan/jam’iyah yang memperjuangkan satu 
                  cita-cita.
        1.2     Dari segi undang-undang Al-Nidaa’ adalah sebuah organisasi bukan Kerajaan (NGO) yang
                  ditubuhkan          di bawah Akta Pertubuhan.
      

2.    Al-Nidaa’ sebagai Gerakan Islam
       2.1   Al-Nidaa’ bergerak semata-mata kerana diilhami oleh aspirasi Islam dan dalam keseluruhan geraknya
                adalah dalam rangka melaksanakan ajaran Islam yang bersumber ajaran Al-Qur’an dan al-Sunnah.
       2.2  Sebagai sebuah gerakan, Al-Nidaa’ mesti mempunyai dinamika dan daya juang yang tinggi serta  
                ketahanan yang kuat dalam menghadapi rintangan dan cabaran apa pun. Gerakan Al-Nidaa’ adalah
                gerakan untuk kemaslahatan dan memperbaiki masyarakat, bukan untuk mana-mana kumpulan
                khusus.
   
            Firman Allah, ertinya: “….Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan…” Surah Huud (11): 88

       2.3   Fungsi Al-Nidaa’ sebagai gerakan Islam adalah Dakwah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid.
                Firman Allah, ertinya:
                “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” Surah Ali Imran(3): 104

                2.3.1    Pengertian Dakwah Islam
                            Mengajak dan menyeru manusia atau masyarakat kepada  Islam untuk pembentukan peribadi
                            yang utama dari segi aqidah, ibadah dan akhlak serta mengatur ketertiban hidup bermasyarakat
                            dalam segala aspek kehidupan seperti bidang-bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, sosial,
                            ekonomi, juga dalam bidang kenegaraan/politik dan sebagainya.

                2.3.2    Pengertian Amar Ma’ruf
                            Erti Amar Ma’ruf ialah memerintahkan kebaikan/ kebajikan. Ma’ruf adalah segala sesuatu
                            yang diketahui kebaikannya menurut pertimbangan akal dan ketentuan syari’ah. Disamping 
                            mengandung konsep keagamaan, ma’ruf meliputi konsep keduniaan termasuk sistem ekonomi,
                            pendidikan, politik, sains, yang sekiranya baik dan bermanfaat untuk manusia di dunia,
                            mempunyai akibat baik di akhirat kelak.

                2.3.3    Pengertian Nahi Munkar
                            Erti Nahi Munkar ialah mencegah kemungkaran. Munkar bererti sesuatu yang diingkari atau
                            ditolak. Seperti juga ma’ruf, munkar berpunca dari naluri manusia dan ketetapan syari’ah dan
                            meliputi keburukan seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa, kezaliman, penganiayaan,
                            pencemaran persekitaran dan sebagainya.

                2.3.4    Pengertian Tajdid
                      Gerakan Tajdid Al-Nidaa’ membawa dua pengertian: Pemurnian (purification) dan pembaharuan
                      (reformation).
 
Tajdid dengan makna pemurnian bermaksud pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan  dan bersumberkan Al-Qur’an dan al-Sunnah sekaligus memerangi berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, kurafat, bid’ah dan taqlid.

Sementara Tajdid dalam erti pembaharuan bermakna segala peningkatan, pengembangan, modernisasi dan sebagainya berasaskan fikiran yang cerdas dan fitrah serta akal budi yang bersihyang dijiwai oleh ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Tajdid dalam erti pembaharuan ini sudah tentu bertujuan mencapai kemajuan hidup umat Islam.

B    FAHAM AGAMA DALAM AL-NIDAA’

Sambil mengakui keluasan kandungan Islam serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, diringkaskan di bawah ini garis-garis yang paling mendasar sebagai melambangkan fahaman Al-Nidaa’ mengenai Islam:

1.    Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Nabi-Nya sejak Nabi Adam hingga ke Nabi penutup Muhammad s.a.w. sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
       Firman Allah, ertinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.  Surah Al-Anbiya (21): 107

2.    Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut di dalam Sunnah shahihah, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk
       untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat.

3.    Islam merupakan agama yang komprehensif (kaffah) yang meliputi:
       ·    Aqidah: ajaran yang berhubung dengan kepercayaan
       ·    Ibadah: ajaran yang berhubung dengan peraturan dan tatacara hubungan manusia dengan Tuhan
       ·    Akhlak: ajaran yang berhubung dengan pembentukan sikap mental.
       ·    Mualamat: ajaran yang berhubung dengan pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat
      Firman Allah, ertinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara 
      keseluruhannya ....." 
  Surah al-Baqarah (2): 208

4.    Islam bersumberkan Al-Qur’an dan Al-Sunnah al-sahihah seperti yang difahami oleh para salafussoleh dengan tidak meminggirkan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

5.    Nabi Muhammad s.a.w. diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini bermakna fungsi Islam adalah sebagai pembimbing kehidupan dan penyelesai masalah umat manusia sejagat.  Oleh yang demikian akal fikiran yang kritis, dinamik dan progresif amat penting dalam mencari jalan atau cara melaksanakan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul s.a.w. dalam mengatur dunia dan membina masyarakat.  Di dalam keadaan di mana tidak terdapat nash-nash shahih dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah shahihah, maka Al-Nidaa’ akan bersandar kepada ijtihad para-para mujtahid yang muktabar.
       Firman Allah, ertinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".  Surah al-Anbiya (21):107

C    VISI AL-NIDAA’

Menjadikan Umat Islam sebagai khairu ummah dan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Firman Allah, ertinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang orang yang beruntung" Surah Ali Imran (3): 104

D    TUJUAN / MISI AL-NIDAA’

Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang hakiki. Firman Allah, ertinya: "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan.  Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik".  Surah al-Ankabuut (29):69

Ciri-ciri masyarakat hakiki itu termasuk:
1.    Mengamal ajaran Islam dalam seluruh struktur kehidupan yang bercirikan masyarakat pertengahan (Ummatan
       wasathan)
2.    Memiliki keseimbangan antara kehidupan zahir dan batin, fisikal dan spiritual, individu dan masyarakat,
       duniawi dan ukhrawi.
      Firman Allah, ertinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagian mu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mu….” Surah al-Qashash (28):77

3.    Mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kegigihan, disiplin dan
       kecemerlangan  dalam segala lapangan kehidupan.
      Firman Allah, ertinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan …”
      Surah an-Nahl (16):90

4.    Bersedia berkerjasama dan berlumba-lumba dalam melakukan segala kebaikan.
       Firman Allah, ertinya: “…maka berlumba-lumba lah kamu (dalam berbuat) kebaikan…” Surah
       al-Baqarah(2):148

5.    Memiliki ciri-ciri masyarakat madani yang menjiwai nilai-nilai ilmiah, keadilan, kemajuan dan berakhlak mulia(al Akhlak al karimah).
       Firman Allah, ertinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya …” Surah al-Anfaal (8):60

6.    Berperanan sebagai pemimpin ummah (syuhada ‘alan nas) di tengah berbagai kehidupan masyarakat dunia.

7.    Memiliki kepekaan tinggi terhadap alam sekitar dan kualiti kehidupan manusia yang menjunjung tinggi
       seluruh kemaslahatan, keadilan, dan kebajikan hidup.

8.    Menjauhkan diri dari perilaku yang membawa pada kerosakan (fasad fil ardh), kezaliman, dan hal-hal lain
       yang bersifat menghancurkan kehidupan.

E    STRATEGI AL-NIDAA’

1.    Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta
       menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
2.    Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam bagi mengembalikan kemurniannya untuk
       mencapai kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan.
3.    Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal salih lainnya.
4.    Meningkatkan martabat dan kualiti sumber tenaga manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
5.    Membantu memajukan dan memperbaharui sistem pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
6.    Membantu meningkatkan kualiti kesihatan dan kesejahteraan masyarakat.
7.    Mengembangkan komunikasi, ukhuwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negara.
8.    Ikut berperanan aktif dalam kehidupan bernegara.
9.    Membina dan meningkatkan kualiti serta kuantiti ahli sebagai aktivis gerakan.
10.  Mengembangkan sarana, prasarana dan sumber dana untuk menjayakan gerakan.
11.  Membantu menegakkan keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
12.  Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan misi Al-Nidaa’.

F    DASAR PERJUANGAN AL-NIDAA’

1.    Hidup manusia mesti berdasarkan TAUHID, iaitu mengesakan Allah (SWT) dalam beribadah dan ketaatan.
       Firman Allah, ertinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" Surah al-Hajj (22):77

2.    Hidup bermasyarakat.
       Firman Allah, ertinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.  Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.  Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” Surah an-Nisa (4):1

3.    Hanya Islam satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan asas pembentuk peribadi mulia dan kehidupan masyarakat yang tertib dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.
       Firman Allah, ertinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam…..” Surah Ali-Imran (3):19

4.    Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi Islam untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diredhai Allah Subhanahu wa ta’ala adalah WAJIB, sebagai ibadah kepada Allah, dan berbuat islah dan ihsan kepada sesama manusia.
      Firman Allah, ertinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia (berbai’ah) dengan kamu sebenarnya mereka berjanji setia kepada Allah.  Tangan Allah di atas tangan mereka maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar” Surah al-Fath (48):10

5.    Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi Islam hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak (ittiba’)
       perjuangan para Nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.

6.    Perjuangan mengujudkan asas-asas pemikiran seperti di atas hanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-
       baiknya dengan cara berorganisasi.

G    KEPERIBADIAN AL-NIDAA’

Dalam berusaha mencapai cita-citanya menegakkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga terujudnya masyarakat Islam yang hakiki, Al-Nidaa’, sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar serta tajdid, memiliki ciri-ciri tertentu yang dinamakan Keperibadian Al-Nidaa’, sepertimana berikut:
1.    Beramal dan berjuang untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
2.    Memperbanyak kawan dan memperkukuhkan ukhuwah Islamiyah.
       Firman Allah, ertinya: “Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan.  Tolaklah (kejahatan itu) denga cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia…” Surah Fushshilat (41):34
3.    Berlapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam.
4.    Bersifat Islamiy dan ijtima’iy (kemasyarakatan).
       Firman Allah, ertinya: "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan alam yang soleh dan berkata: 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri'. Surah Fushshilat (41):33
5.    Mematuhi segala undang-undang dan peraturan negara.
6.    Amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik.
     Firman Allah, ertinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.  Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul Nya.  Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” 
Surah at-Taubah(9):71

7.    Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam.

8.    Berkerjasama dengan semua kumpulan Islam dalam usaha mensyi’arkan dan mengamalkan Islam serta
       membela kepentingannya.

9.    Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan mana-mana golongan lain dalam memelihara dan
       membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diredhai Allah.
10.  Bersifat adil, tegas dan bijaksana dalam setiap tindakan.

H    KOMITMEN YANG DIPERLUKAN DARI AHLI

1.    Menyertai gerakan Al-Nidaa’ dengan niat ikhlas lillahi Ta’ala, bukan kerana kepentingan-kepentingan duniawi agar mendapat keredhaan dan kurnia Allah.
2.    Bergiat dan menjadi Aktivis Gerakan dalam perjuangan Al-Nidaa’. Misi Al-Nidaa’ menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terujudnya masyarakat Islam yang hakiki adalah wajib bagi setiap mukallaf dan oleh yang demikian bekerja ke arahnya adalah ibadah yang diredhai Allah sekali gus menunaikan tanggungjawab sebagai khalifahNya di muka bumi. Mengerahkan segala kemampuan dalam bentuk fikiran, masa, tenaga, harta, perhubungan dalam gerakan Al-Nidaa’ adalah amal jihad fisabilillah demi meraih redha dan kurniaNya. Firman Allah, ertinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi (9).  Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu  sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu;...."Surah al-Munafiquun(63):9-10
3.    Memahami dan menerima faham Islam dalam Al-Nidaa’ yang bersumberkan Al-Qur’an dan Al-Sunnah
       al-shahihah serta pengembangan akal fikiran yang sesuai dengan jiwa Islam, iaitu pemahaman Islam yang
       murni dan  berkemajuan yang bercorak rahmatan lil’alamin
4.    Memahami dan menerima perjuangan Al-Nidaa’ ya’ani amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid, visi dan misi,
       tujuan-tujuan, dasar-dasar perjuangan dan keperibadiannya.
5.    Istiqamah dalam berkhidmat melalui Al-Nidaa’ dengan niat, lisan dan tindakan yang selari dengan perjuangan Al-Nidaa’ dan tidak berbelah bagi.
       Firman Allah, ertinya: "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 'Tuhan kami ialah Allah' kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan) 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepada mu".  Surah Fushshilat (41): 30
6.    Memperkukuh sistem gerakan dan sinergi dalam jaringan Al-Nidaa’ Pusat dengan cawangan-cawangan,
      amal-amal usaha, Jawatankuasa, jawatankuasa-jawatankuasa kecil,dan sayap-sayapnya dan tidak bertindak
       secara bersendiri.
7.  Taat kepada prinsip-prinsip, peraturan-peraturan dan keputusan yang telah diputuskan melalui mesyuarat.
8.   Bermusyawarah dan berukhuwah. Musyawarah melambangkan pimpinan kolektif. Keputusan mesyuarat
       mestilah ditaati oleh semua.  Sekiranya ada keputusan yang salah, ia boleh diperbaiki melalui mesyuwarah
       juga. Melalui ukhuwah akan terbentuk rasa satu jamaah, jam’iyah dan imamah dalam organisasi Al-Nidaa’.
9.   Melaksanakan tugas dalam gerakan Al-Nidaa’ dengan amanah. Gerakan menegakkan dan menjunjung tinggi
       Islam adalah amanah yang mesti  ditunaikan dengan ikhlas sehingga terhasil pengurusan, pengelolaan amal
       usaha yang telus, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.
10.  Memajukan Al-Nidaa’. Ahli-ahli terutamanya pimpinan, mesti bersemangat dan bergiat untuk memajukan
       Al-Nidaa’. Kemajuan bererti perubahan. Oleh itu ahli-ahli mesti kreatif dan inovatif dan sedia menerima
       kritikan.
11.  Mengembangkan wawasan Al-Nidaa’. Ahli Al-Nidaa’, terutama kepimpinannya mesti menjadi simbol yang
   memiliki wawasan yang luas dan mendalam mengenai Islam, yang menggambarkan individu yang berkemajuan dalam segala bidang kehidupan, bukannya konservatif dan jumud. Al-Nidaa’ mesti menjadi pelopor dalam pengembangan pemikiran Islam.
12.  Bergiat dalam memajukan umat, bangsa dan dunia kemanusian. Gerakan Al-Nidaa’ adalah gerakan ummatan, kebangsaan dan kemanusiaan sehingga gerakan yang ditampilkan mesti melahirkan rahmat bagi seluruh alam.
13.  Setiap ahli mesti bersedia memimpin dan dipimpin.

PEDOMAN HIDUP ISLAMI WARGA
PERTUBUHAN KEBAJIKAN AL-NIDAA’ MALAYSIA

BAHAGIAN PERTAMA
PENDAHULUAN

A    PEMAHAMAN
Pedoman hidup Islami warga Pertubuhan Kebajikan Al-Nidaa’ Malaysia (Al-Nidaa’) adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Al-Nidaa’ dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin keperibadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang hakiki.
Pedoman Hidup Islami Warga Al-Nidaa’ di peringkat awal ini merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup peribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, dan mengelola amal usaha, yang menunjukkan perilaku uswah hasanah (teladan yang baik).

B    LANDASAN DAN SUMBER
Landasan dan sumber Pedoman Hidup Islami Warga Al-Nidaa’ ialah Al-Qur’an dan Al-Sunnah Nabi s.a.w yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam Al-Nidaa’ iaitu Apakah Al-Nidaa’, Faham agama dalam Al-Nidaa’, Visi Al-Nidaa’, Misi/Tujuan Al-Nidaa’, Strategi Al-Nidaa’, Keperibadian Al-Nidaa’, dan Komitmen yang diperlukan dari ahli.

C    KEPENTINGAN
Warga Al-Nidaa’ dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani pelbagai kegiatan sehari-hari. Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi antara lain:
1.    Perubahan-perubahan sosio politik dalam negara di era globalisasi yang mempengaruhi kehidupan rakyat
       termasuk warga Al-Nidaa’.
2.    Perubahan-perubahan alam fikiran yang cenderung kepada pragmatisma (berorientasikan pada nilai-guna semata), materialisma (berorientasi pada kepentingan material semata), dan hedonisma (berorientasi pada kebudayaan duniawi yang sekular) dalam kehidupan dan gaya hidup moden.
3. Pencemaran budaya (masuknya budaya asing secara meluas) dan multikulturalisma (kebudayaan masyarakat dunia yang majmuk dan serba melintasi) yang dibawa oleh globalisasi (proses hubungan-hubungan sosial-ekonomi-politik-budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia) yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa.
4.    Kepelbagaian nilai dan sikap dalam keahlian Al-Nidaa’ memerlukan piawaian nilai dan norma yang jelas dari Al-Nidaa’ sendiri.

D      SIFAT
Pedoman Hidup Islami Warga Al-Nidaa’ memiliki beberapa sifat/kriteria sebagai berikut :
1.    Mengandungi hal-hal yang pokok/prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma.
2.    Bersifat pengayaan dalam erti memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan
       tindakan.
3.    Aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari.
4.    Memberikan arah bagi tindakan individu mahupun kolektif yang bersifat keteladanan.
5.    Ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama.
6.    Rabbani, ertinya mengandungi ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaqi yang membuahkan
       kesalehan.
7.    Taisir, yakni panduan yang mudah difahami dan diamalkan oleh setiap muslim khususnya warga Al-Nidaa’.

E    TUJUAN
Terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota An-Nidaa’ yang menunjukkan keteladanan yang baik (uswah hasanah) menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang hakiki.

F    KERANGKA
Materi Pedoman Hidup Islami Warga Al-Nidaa’ dikembangkan dan dirumuskan dalam kerangka tersusun sebagai berikut:
1.    Bahagian Umum : Pendahuluan
2.    Bahagian Kedua : Pandangan Islam Tentang Kehidupan
3.    Bahagian Ketiga : Kehidupan Peribadi
4.    Bahagian Keempat : Kehidupan Dalam Berkeluarga
5.    Bahagian Kelima : Kehidupan Bermasyarakat
6.    Bahagian Keenam : Kehidupan Berorganisasi
7.    Bahagian Ketujuh : Kehidupan Dalam Mengelola Amal Usaha
4.    Bahagian Kelapan : Tuntutan Pelaksanaan
5.    Bahagian Kesembilan : Penutup

BAHAGIAN KEDUA
PANDANGAN ISLAM TENTANG KEHIDUPAN

Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul1, sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam, yakni Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang shahih (maqbul) berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan yang meliputi bidang-bidang aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah2.    
                             
Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah, Agama semua Nabi-nabi3, Agama yang sesuai dengan fitrah manusia4, Agama yang menjadi petunjuk bagi manusia5, Agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama6, Agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam7. Islam adalah satu-satunya agama yang diredhai oleh Allah SWT8, dan agama yang sempurna9.

Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan hidup tauhid kepada Allah SWT10, fungsi/peranan dalam kehidupan berupa ibadah11, dan menjalankan kekhalifahan12,  dan bertujuan  untuk  meraih  redha  serta   kurniaan Allah SWT13.  Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam) secara total atau kaffah14 dan penuh ketundukan atau penyerahan diri15. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan bersungguh-sungguh itu, maka terbentuklah manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama; a) keperibadian muslim16,  b) keperibadian Mukmin17, c) keperibadian Muhsin dalam erti berakhlak mulia18, dan d) keperibadian Muttaqin19.   

Setiap muslim yang berjiwa mukmin, muhsin, dan muttaqin, itu dituntut untuk memiliki keyakinan (aqidah) berdasarkan tauhid yang istiqamah dan bersih dari syirik, bid’ah, dan khurafat; memiliki cara berfikir bayani (mendasarkan pada nash-nash yang saling menjelaskan), burhani (mendasarkan pada bukti-bukti atau dalil ilmiah yang pasti), dan irfani  (mendasarkan pada fikiran yang mendalam dan hati nurani); dan perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh dan mencerminkan akhlaq  karimah  yang menjadi rahmatan lil-‘alamin.

Dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di Akhirat nanti, pada  hakikatnya Islam  yang  serba   utama  itu  benar-benar dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj kehidupan (sistem kehidupan) apabila sungguh-sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Dengan demikian Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah dakwah Islam.

Dakwah Islam sebagai wujud menyeru dan membawa umat manusia ke jalan Allah20, pada dasarnya harus dimulai dari orang-orang Islam sebagai pelaku dakwah itu sendiri (ibda’ binafsik) sebelum berdakwah kepada orang/pihak lain sesuai dengan seruan Allah : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka...21 Upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan dilakukan melalui dakwah itu ialah mengajak kepada kebaikan (amru bil ma’ruf), mencegah kemungkaran (nahyu ‘anil munkar), dan mengajak untuk beriman (tu’minuna billah) guna terwujudlah umat yang sebaik-baiknya atau khairu ummah22.

Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu maka bagi segenap warga Al-Nidaa’ merupakan suatu kewajipan yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri sebelum menda’wahkan Islam kepada pihak lain. Al-Nidaa’ sebagai Gerakan Islam mahupun warga Al-Nidaa’ sebagai muslim benar-benar dituntut keteladanannya dalam mengamalkan Islam di berbagai lingkup kehidupan, sehingga Al-Nidaa’ secara kelembagaan dan orang-orang Al-Nidaa’ secara perorangan dan kolektif sebagai pelaku dakwah menjadi rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.   

BAHAGIAN KETIGA
 KEHIDUPAN PERIBADI
1.    Dalam Aqidah
1.1    Setiap warga Al-Nidaa’ harus memiliki prinsip hidup dan kesedaran imani berupa tauhid kepada Allah SWT23  yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai Ibad Ar-Rahman24 yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang sempurna.
1.2    Setiap warga An-Nidaa’ wajib menjadikan iman25 dan tauhid26 sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimananberdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, tahyul, bid’ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah SWT27.

2.      Dalam Akhlaq
    Setiap warga Al-Nidaa’ dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia,28 sehingga menjadi uswah hasanah29  yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah.
2.1    Setiap warga Al-Nidaa’ dalam  melakukan  amal dan kegiatan hidup harus sentiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas30 dalam wujud amal-amal soleh dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya’, sombong, ishraf, fasad, fahsya’ dan kemungkaran.
2.2    Setiap Warga Al-Nidaa’ dituntut untuk menunjukkan  akhlaq  yang mulia (akhlak karimah) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (akhlak madzmumah) yang menyebabkan dibenci dan dijauhi sesama.
2.3    Setiap warga Al-Nidaa’ di mana pun bekerja dan menunaikan tugas mahupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan rasuah dan bersekonkol serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak orang ramai dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini.

3 .     Dalam Ibadah
3.1     Setiap Warga Al-Nidaa’ dituntut untuk sentiasa membersihkan jiwa/hati ke arah terbentuknya peribadi yang muttaqin dengan beribadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk,31 sehingga terpancar keperibadian yang soleh32 yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya.
3.2    Setiap warga Al-Nidaa’ melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil (  ibadah sunnah) sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w serta menghiasi diri dengan iman yang kukuh, ilmu yang luas, dan amal soleh yang tulus sehingga tercermin dalam keperibadian dan tingkah laku yang terpuji.
   
4 .    Dalam Muamalah Duniawiyah   
4.1     Setiap warga Al-Nidaa’ harus selalu menyedari dirinya sebagai abdi33 dan khalifah di muka bumi34, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif35 serta tidak menjauhkan diri dari pergelutan36 kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam erti berakhlak karimah37.
4.2     Setiap warga Al-Nidaa’ sentiasa berfikir secara burhani, bayani, dan irfani yang mencerminkan cara berfikir yang Islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran mahupun amaliah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablumminallah dan hablumminannas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia38.
4.3     Setiap warga Al-Nidaa’ harus mempunyai etos kerja Islami, seperti : kerja keras, disiplin, tidak mensia-siakan waktu, berusaha secara maksima/optimal untuk mencapai suatu tujuan39.


BAHAGIAN KEEMPAT
  KEHIDUPAN DALAM BERKELUARGA

1.     Kedudukan keluarga
1.1    Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Kerana itu menjadi kewajipan setiap anggota Al-Nidaa’ untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah40 yang dikenal dengan Keluarga Sakinah.
1.2      Keluarga-keluarga di lingkungan Al-Nidaa’ dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan Keluarga Sakinah yang terkait dengan pembentukan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah menuju terwujudlah Masyarakat Islam yang  hakiki.

2 .      Fungsi keluarga
2.1      Keluarga-keluarga di lingkungan Al-Nidaa’ perlu difungsikan selain dalam melaksanakankan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari.
2.2      Keluarga-keluarga di lingkungan Al-Nidaa’ dituntut keteladanan (uswah hasanah) dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami yakni tertanamnya ihsan/kebaikan dan bergaul dengan ma’ruf41, saling menyayangi dan mengasihi42, menghormati hak hidup  anak43, saling menghargai  dan menghormati antara anggota keluarga, memberi pendidikan akhlaq yang mulia secara bersungguh-sungguh44 dan menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana seksa neraka45, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan46, berbuat adil dan ihsan47, memelihara persamaan hak dan kewajiban48, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu49.

3.    Aktiviti-Aktiviti Keluarga
3.1     Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga-keluarga di lingkungan Al-Nidaa’ kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
3.2      Keluarga–keluarga di lingkungan Al-Nidaa’ dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan terhadap anggota keluarga lantaran keterlanjuran mereka.
3.3     Keluarga–keluarga di lingkungan Al-Nidaa’ perlu memiliki kesedaran sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, islah dan ma’ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat  sehingga tercipta qaryah thayyibah dalam masyarakat setempat.
3.4      Pelaksanaan shalat dalam kehidupan keluarga harus menjadi keutamaan, dan kepala keluarga jika perlu bertegas yang bersifat mendidik.
     

BAHAGIAN KELIMA
 KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

1.    Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan orang-orang lain seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, samada muslim maupun non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan Islam memberikan perhatian sampai ke kawasan 40 rumah sekeliling yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.
2.      Setiap keluarga dan anggota keluarga Al-Nidaa’ harus menunjukkan keteladanan  dalam bersikap baik kepada tetangga50, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga51, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya52, menjenguk bila tetangga sakit53, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga/diri sendiri54, menyatakan ikut bergembira/senang hati bila tetangga memperolehi kejayaan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk/menziarah bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurusi sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersifat pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik-menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan pemberian sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong - menolong,   dan   melakukan   amar   ma’ruf   nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.
3.  Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil55, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga56, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Agama Islam.
4.      Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Al-Nidaa’, baik sebagai individu keluarga, maupun jamaah (warga) dan jam’iyah (organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia57, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan     kemanusiaan58,  mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin59, memupuk jiwa toleransi60, menghormati kebebasan orang lain61, menegakkan budi baik62, menegakkan amanat dan keadilan63, perlakuan yang sama64, menepati janji65, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerosakan,66 menjadi  masyarakat yang saleh dan utama67, bertanggungjawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar68, berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat,69  memakmurkan    masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama70, tidak berprasangka buruk kepada sesama71, endah kepada orang miskin dan yatim72, tidak mengambil hak orang lain73, berlomba dalam kebaikan74, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat islah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang hakiki.
5.      Melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang hakiki.

BAHAGIAN KEENAM
 KEHIDUPAN BERORGANISASI

1.      Al-Nidaa’ merupakan amanat umat yang didirikan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang hakiki, kerana itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Al-Nidaa’ di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi ini sebagai gerakan dakwah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.
2.      Setiap anggota, kader dan pimpinan Al-Nidaa’ berkewajipan memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Pertubuhan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul, sehingga Al-Nidaa’ menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil’alamin.
3.      Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik yang timbul di Pertubuhan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan  dan kebaikan seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan Al-Nidaa’.
4.     Mengghairahkan al-Islam dan al-jihad dalam seluruh gerakan Al-Nidaa’ dan suasana di lingkungan Pertubuhan sehingga Al-Nidaa’ benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqamah dan memiliki ghirah yang tinggi dalam mengamalkan Islam.
5.    Setiap anggota pimpinan Pertubuhan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggungjawab, dan memiliki kemahuan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan.
6.      Dalam lingkungan Pertubuhan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan perhimpunan, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Al-Nidaa’.
7.     Dalam acara-acara perhimpunan dan pertemuan-pertemuan di lingkungan Al-Nidaa’ hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat dan selalu mengindahkan waktu shalat dan menunaikan shalat jamaah sehingga tumbuh ghairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesholehan dan ketaqwaan dalam mengelola  Pertubuhan.
8.      Para pimpinan Al-Nidaa’ hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman memakmur-kan masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi s.a.w, dan amalan-amalan Islam lainnya.
9.      Wajib menumbuhkan dan mengghairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan Pertubuhan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan     dakwah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi.
10.    Setiap anggota Al-Nidaa’ lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam Pertubuhan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlaq Islam.
11.      Setiap anggota pimpinan Al-Nidaa’ hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, ananiyah, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin.
12.    Dalam setiap lingkuangan Pertubuhan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam’iyah sehingga Al-Nidaa’ dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kukuh.
13.      Dengan semangat tajdid hendaknya setiap anggota pimpinan Al-Nidaa’ memiliki jiwa pembaru dan jiwa dakwah yang tinggi sehingga dapat mengikuti dan mempelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan ‘izzul islam wal muslimin (kejayaan Islam dan kaum muslimin) dan menjadi rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi alam semesta).
14.      Setiap anggota pimpinan dan pengelola  Al-Nidaa’ di manapun bergiat hendaknya bertanggunjawab dalam mengemban misi Al-Nidaa’ dengan penuh kesetiaan (komitmen yang istiqamah) dan kejujuran yang tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan ananiyah) manakala dapat mengukir kejayaan kerana keberhasilan dalam mengelola amal usaha Al-Nidaa’. Pada hakikatnya kejayaan adalah hasil dokongan semua pihak di dalam dan di luar Al-Nidaa’ dan lebih penting lagi kerana pertolongan Allah SWT.
15.      Setiap anggota pimpinan maupun warga Al-Nidaa’ hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid’ah, takhayul dan khurafat.
16.      Pimpinan Al-Nidaa’ harus menunjukkan akhlaq peribadi muslim dan mampu membina keluarga yang Islami.


BAHAGIAN KETUJUH
 KEHIDUPAN DALAM MENGELOLA AMAL USAHA

1.      Amal usaha Al-Nidaa’ adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah Pertubuhan untuk mencapai maksud dan tujuannya, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang hakiki. Oleh kerana itu semua bentuk kegiatan amal usaha Al-Nidaa’ harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan Pertubuhan dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Al-Nidaa’ itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah75.
2.      Amal usaha Al-Nidaa’ adalah milik Pertubuhan dan Pertubuhan bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan Al-Nidaa’ hendaknya dapat  diinventorikan  dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Kerana itu, setiap pimpinan  dan  pengelola  amal  usaha Al-Nidaa’ di pelbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal  usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya76.
3.    Pimpinan amal usaha Al-Nidaa’ diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Pertubuhan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan Pertubuhan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga, yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat77.
4.      Pimpinan amal usaha Al-Nidaa’ adalah anggota Al-Nidaa’ yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Kerana itu status keanggotaan dan komitmen pada misi Al-Nidaa’ menjadi sangat penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut bagi Pertubuhan dan bukan semata-mata     sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan Pertubuhan.
5.      Pimpinan amal usaha Al-Nidaa’ harus dapat memahami peranan dan tugas dirinya dalam mengemban amanah Pertubuhan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pertubuhan dengan melaksanakan fungsi pengurusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.
6.    Pimpinan amal usaha Al-Nidaa’ senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan (fastabiqu al khairat) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.
7.     Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Al-Nidaa’ berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan  tanggungjawab  akan  kewajibannya. Untuk itu setiap pimpinan Al-Nidaa’ hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan.
8.      Pimpinan amal usaha Al-Nidaa’ berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggungjawabnya, khususnya dalam hal kewangan/ kekayaan kepada pimpinan Pertubuhan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diodit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9.      Pimpinan amal usaha Al-Nidaa’ harus boleh menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat dakwah maka tentu sahaja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.
10.      Karyawan amal usaha Al-Nidaa’ adalah warga (anggota) Al-Nidaa’ yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Al-Nidaa’     diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Al-Nidaa’ tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan.    
11.      Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Al-Nidaa’ berkewajipan dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas dan ibadah. 
12.      Seluruh pimpinan, karyawan dan pengelola amal usaha Al-Nidaa‘ hendaknya memperbanyak silaturahim dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang) tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing.
13.      Seluruh pimpinan, karyawan dan pengelola amal usaha Al-Nidaa’ selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui pengajian, tadarrus serta kajian Al-Quran dan As-Sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah lainnya yang tertanam kuat dan meyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Al-Nidaa’.


BAHAGIAN KELAPAN
TUNTUTAN PELAKSANAAN

Pimpinan Pusat Al-Nidaa’ berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memimpinkan pelaksanaan Pedoman Hidup Islami Warga Al-Nidaa’ ini dengan mengerahkan segala potensi, usaha dan kewenangan yang dimilikinya sehingga program ini dapat berhasil mencapai tujuannya. Kerana itu, berikut ini disusun langkah-langkah pokok sebagai Tuntutan Pelaksanaan dalam mewujudkan konsep Pedoman Kehidupan Islami dalam Al-Nidaa’.

1.    Pedoman Hidup Islami Warga Al-Nidaa’ mengikat seluruh warga, pimpinan, dan lembaga yang berada di lingkungan Al-Nidaa’ sebagai program khusus yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan hidup bersama dan tegaknya Masyarakat Utama yang menjadi rahmatan  lil’alamin.
2.      Pimpinan Negeri dan Cabang di bawah kepemimpinan Pimpinan Pusat Al-Nidaa‘ bertanggungjawab di setiap daerah masing-masing untuk melaksanakan, mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan program khusus Pedoman Hidup Islami Warga Pertubuhan Kebajikan Al-Nidaa‘..
3.      Pelaksanaan dan penerapan Pedoman Hidup Islami Warga Al-Nidaa’ di setiap tingkatan hendaknya dikoordinasikan dan melibatkan semua Unit-Unit dan amal-amal usaha dalam satu koordinasi pelaksanaan yang terpadu dan efektif serta efisien menuju keberhasilan mencapai tujuan.


BAHAGIAN KESEMBILAN
PENUTUP

Konsep Pedoman Hidup Islami Warga Al-Nidaa’ akan terlaksana dan dapat mencapai keberhasilan jika benar-benar menjadi tekad dan kesungguhan sepenuh hati setiap warga dan pimpinan Al-Nidaa’ dengan menggunakan seluruh ikhtiar yang optimal yang didukung oleh berbagai faktor yang positif menuju tujuannya.

Dengan senantiasa memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT, insya Allah Pertubuhan Kebajikan Al-Nidaa’ Malaysia dapat melaksanakan program khusus yang mulia ini sebagai wujud ibadah kepada-Nya demi tegaknya Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur.

Nashrun Minallah wa Fathun Qarib.


1.  Q.S. Asy–Syura/42:13
2.  Q.S. An-Nisa’/4 :125
3.  Q.S. Al-Baqarah/2 :136
4.  Q.S. Ar-Rum/30:30
5.  Q.S. Al-Baqarah/ 2:185
6.  Q.S. Ali Imran/3 :112
7.  Q.S. Al-Anbiyaa’/ 21:107
8.  Q.S. Ali-Imran /3 :19
9.  Q.S. Al-Maidah/ 5: 3
10 Q.S. Al-Ikhlas /112: 1-4.
11 Q.S. Adz-Dzariyat/ 51: 56.
12 Q.S.Al-Baqarah/2:30; Al-An’am/6:165; Al-A’raf/7:69,74; Yunus/10:14,73; As-Shad/38: 26.
13 Q.S. Al-Fath/48:29.
14 Q.S. Al-Baqarah/2:208.
15 Q.S. Al-An’am/6:161-163.
16 Q.S. Al-Baqarah/2:112,133,136,256; Ali-Imran/3:19,52,82,85; An-Nisaa'/4:125,165,170; Al-Maidah/5:111, Al-An’am/6:163; Al-A’raf/7:126; At-Taubah/9:33; Yunus/10:72,84,90; Hud/11:14; Yusuf/12:101; An-Nahl/16: 89,102;              
     Asy-Syuura’/42:13; Ash-Shaf/61:9; Al-mu’minun/23:1-11.
17 Q.S. Al-Baqarah/2: 2-4,165, 213 s/d 214, 285; Ali-Imran/3:122 s/d 139;   An-Nisaa’/4:76; At-Taubah/9:51, 71; Hud/11:112 s/d 122; Al-Mu’minun/23:1 s/d 11; Al-Hujarat/49:15.
18 Q.S. Al-Baqarah/2:2 s/d 4,177,183; Ali-Imran/3 :17,76,102,133 s/d 134; Al-Maidah/5:8; Al-A’raf/ 7:26,128,156;  Ath- Thalaq/65:2 s/d 4 ;  An- Nabaa/78:31.
19 Q.S.Al-Baqarah/2:58,112; An-Nisaa’/4:125;  Al-An’am/6:14; An-Nahl/16: 29,69,128; Luqman/31:22; Ash-Shaffat/37:113; Al-Ahqhaf/46:15.
20 Q.S. Yusuf/12:108
21 Q.S. At-Tahrim/66: 6.
22 Q.S. Ali-Imran/3:104,110
23. Q.S. Al-Ikhlas/112: 1-4.
24  Q.S. Al- Furqan/25:63 – 77.
25  Q.S. An-Nisaa’/ 4 :136
26  Q.S. Al-Ikhlas/112: 1 s/d 4.
27  Q.S. Al-Baqarah /2:105, 221;   An-Nisaa’/ 4:48;  Al-Maidah /5:72;   Al- An’am/6:14,22  s/d  23,101,121;  At-Taubah/ 9: 6,28,33;  Al-Haj/22:31;  Luqman/31:13 s/d 15.
28  Q.S. Al-Qalam/68:4.
29  Q.S. Al-Ahzab/33:21
30  Q.S. Al- Bayinah/98:5, Hadis Nabi Riwayat Bukhari – Muslim- Tirmidzi-Nasaiy–Ibn. Majah-Ahmad Ibn Hambal
31  Q.S. Asy-Syams/91: 5-8
32. Q.S. Ali-Imran/4 :114, Q.S. Al-Ashr/103:3
33. Q.S. Al-Baqarah/2 : 21, QS. Adz-Dzariyat/51:56
34. Q.S. Al-Baqarah/2 : 30
35. Q.S. Shad/38:27
36. Q.S. Al-Qashash/ 28:77
37. H.R. Bukhari – Muslim-Nasaiy- Ibn. Majah-Ahmad Ibn Hambal
38. Q.S. Ali-Imran/3 : 112
39. Q.S. Ali-Imran/ 3 : 142 ; Al-Insyirah/94:5-8
40. Q.S. Ar-Rum/30 : 21
41. Q.S. An-Nisa/4 :19,36,128; Al-Isra/17:23; Luqman/31:14
42. Q.S. Ar-Rum/30:21
43. Q.S. Al-An’am/6 :151; Al-Isra/17:31
44. Q.S. Al-Ahzab/33:59
45. Q.S. At-Tahrim/66:6
46. Q.S. Al-Baqarah/2:233; Ath-Thalaq/65:6
47. Q.S. Al-Maidah/5:8; An-Nahl/16:90
48. Q.S. Al-Baqarah/2:228; An-Nisa/4:34
49. Q.S. Al-Isra/ 17:26; Ar-Rum/ 30:38
50. H.R. Bukhari- Muslim-Tirmidzi- Abu Dawud-Ahmad  Ibn Hambal
51. H.R. Bukhari – Muslim -Ibn Majah-Ibn  Hambal-Ad  Darimiy
52. H.R. Bukhari-Muslim-Abu Daud-Ibn. Hambal
53. H.R. Bukhari-Muslim-Tirmidzi- Ibn. Majah-Ibn Hambal
54. H.R. Bukhari-  Muslim- Ibn Majah- Tirmidzi - Nasaiy-Ibn.  Hambal-Ad Darimiy
55. Q.S. Al-Mumtahanah/60:8
56. H.R. Abu Dawud–Tirmidzi
57. Q.S. Al-Isra/17:70
58. Q.S. Al-Hujurat/49:13
59. Q.S. Al-Maidah/5 : 2
60. Q.S. Fushilat/41: 34
61. Al-Baqarah/2 :256, An-Nisa/4 :29, Al-Maidah/5: 38, Q.S. Al-Balad /90:13
62. Q.S. Al-Qalam/68:4
63. Q.S. An-Nisa/4:57-58
64. Q.S. Al-Baqarah/ 2:194; An-Nahl/16 :126
65. Q.S. Al-Isra/17:34
66. Q.S. Al-Hasyr/59:9
67. Q.S. Ali Imran/3:114
68. Q.S. Ali Imran/3:104, 110
69. Q.S. Al-Maidah/5:2
70. Q.S. Al-Hujurat/49:11
71. Q.S. An-Nur/24:4
72. Q.S. Al-Baqarah/ 2:220
73. Q.S. Al-Maidah/5:38
74. Q.S. Al-Baqarah/ 2:148
75. Q.S. Ali Imran/3:104, 110
76. Q.S. An-Nisa/4:57
77. Q.S. Al-Anfal/8:27 
Ayat-ayat al-Qur’an Rujukan

1.    Q.S Asy-Syura/42: 13

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ


Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama) -Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

2.    Q.S An-Nisaa’/4:125

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.

3.    Q.S Al-Baqarah/2: 136

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ


Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".

4.    Q.S Ar Rum/30:30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ


Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

5.    Q.S Al-Baqarah/2: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ


(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

6.    Q.S Ali Imran/3: 112

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ


Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

7.    Q.S Al-Abiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ


Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

8.    Q.S Ali Imran/3:9

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ


Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

9.    Q.S Al-Maidah/5: 3                    

   الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

10.    Q.S Al-Ikhlas/112: 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (112:1) اللَّهُ الصَّمَدُ (112:2)  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (112:3
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (112:4)Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".

11.    Q.S Adz-Dzariyat/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 


Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

12.    A. Q.S Al-Baqarah/2: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ


Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

12. B.  Q.S Al-An’aam/6: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ


Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

12. C.  Q.S Al-A’raaf/7: 69

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ


Apakah kamu (tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada Kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

12. D. Q.S Al-A’raaf/7: 74

وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ


Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum `Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.

12. E. Q.S Yunus/10: 14

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ


Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

12. F. Q.S Yunus/10: 73

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ


Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

12. G. Q.S Shaad/38: 26

يَـٰدَاوُ ۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَـٰكَ خَلِيفَةً۬ فِى ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٌ۬ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ

    Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
   
13.    Q.S Al-Fath/48: 29

مُّحَمَّدٌ۬ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۥۤ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَہُمۡۖ تَرَٮٰهُمۡ رُكَّعً۬ا سُجَّدً۬ا يَبۡتَغُونَ فَضۡلاً۬ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٲنً۬اۖ سِيمَاهُمۡ فِى وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٲلِكَ مَثَلُهُمۡ فِى ٱلتَّوۡرَٮٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِى ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُ ۥ فَـَٔازَرَهُ ۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِہِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنۡہُم مَّغۡفِرَةً۬ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا


Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

14.    Q.S Al-Baqarah/2:208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

15.    Q.S Al-An’am/6: 161-163

Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus; dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik".  (161)

Katakanlah: "Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, (162)

Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". (163)

16.    A Q.S Al-Baqarah/2:112
 (Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.